ALGEMENE TOETREDINGSVOORWAARDEN TOT HET LOYALITEITSPROGRAMMA “PETIT BATEAU ET MOI/PETIT BATEAU EN IK”

De Huidige toetredingsvoorwaarden voor toetreding specificeren de modaliteiten van het programma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” dat van toepassing is tussen:

De firma MS Belgique N.V.
Guldenvlieslaan 50 – 1000 Brussel, België
Telefoonnummer : +32 2 461 13 13
BTW nummer : BE 0479700731
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer: 0479700731 hierna genoemd «Petit Bateau»,

De firma PETIT BATEAU Nederland,
Topaasstraat 62 – 4817HW Breda, Nederland
Telefoonnummer : +32 2 461 13 13
BTW nummer : NL 8107 39 628 B01
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer KvKBREDA 20106391 hierna genoemd «Petit Bateau»,

De firma PETIT BATEAU Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie - 1511 Luxembourg, Grootherdogdom Luxemburg
Telefoonnummer : +32 2 461 13 13
BTW nummer : LU 18961949
Ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer B83226 hierna genoemd « Petit Bateau », enerzijds

En elke natuurlijke persoon die wenst deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” en die voldoet aan de algemene registratievoorwaarden zoals hierin gedefinieerd,

Hierna aangeduid als het “Lid”.


ALGEMENE REGISTRATIEVOORWAARDEN

Registratie voor het loyaliteitsprogramma «Petit Bateau et moi / Petit Bateau en ik » is gratis:
- Zonder aankoop: door zich te registreren in de online winkel op www.petit-bateau.be (enkel in België en Nederland);
- Of voor elke aankoop van Petit Bateau-producten in de winkels deelnemende in België, het Groothertogdom Luxemburg of Nederland; en in België en Nederland op de online winkel op www.petit-bateau.be (enkel in België en Nederland).

Om de registratie geldig te maken, moet het Lid van Petit Bateau de volgende verplichte minimuminformatie verstrekken: :
- Naam,
- Voornaam,
- Postcode;
- E-mailadres OF mobiel nummer

Petit Bateau zal, via e-mail en/of SMS en/of per post al naar gelang de aangegeven contactmogelijkheden, informatie sturen over het merk Petit Bateau en commerciële aanbiedingen bestemd voor Leden van het “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” programma.

Het Lid wordt uitgenodigd om, indien hij dat wenst, de volgende gegevens aan Petit Bateau te verstrekken:
- Zijn geboortedatum, zodat Petit Bateau hem een attentie voor zijn verjaardag kan sturen,
- De naam, achternaam, geslacht, leeftijd en/of geboortedatum van zijn kinderen, zodat Petit Bateau gepersonaliseerde aanbiedingen kan sturen en eventueel een attentie voor hun verjaardag kan sturen.

Als de registratie geldig is aangemaakt in een winkel of op https://nl.petit-bateau.be/, ontvangt het Lid een Lidmaatschapsnummer, dat gebruikt zal worden bij elk bericht verzonden door Petit Bateau, op zijn kassabonnetjes tijdens een aankoop in een van de deelnemende winkels en op internetfacturen. Leden kunnen hun Lidmaatschapsnummer ook op verzoek verkrijgen bij elk van de deelnemende winkels door hun naam, voornaam en: hun e-mailadres of mobiele nummer of postadres op te geven.

De Leden krijgen geen fysieke ondersteuning, de toetreding tot het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” is volledig gedematerialiseerd, er wordt geen fysieke kaart aan de Leden verstrekt.

Het Lid verbindt zich ertoe om slechts één Lidmaatschap aan te vragen voor het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” wereldwijd.

CONTACT

Elk Lid heeft toegang tot zijn loyaliteitsaccount op www.petit-bateau.be (in België en Nederland) (door een klantaccount aan te maken met dezelfde gegevens als in de winkel zijn verstrekt en door zijn Lidmaatschapsnummer in te voeren), of in de winkels (in België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland).

Voor alle vragen kan hij ook contact opnemen met de Petit Bateau Klantenservice:

- Per telefoon : (02)/456.93.70 (van maandag tot donderdag van 10u tot 17u, en op vrijdag van 10u tot 15u)

- Per post : Consumentendienst Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique

- Per e-mail : Via de rubriek Contact op www.petit-bateau.be


NIVEAUS

Het programma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” is onderverdeeld in twee niveaus, zoals hieronder gedefinieerd :

NIVEAU 1 van het programma « Petit Bateau en ik »

De Aangeslotene treedt toe tot niveau 1 van het programma « Petit Bateau en ik » indien zijn toetreding gerealiseerd wordt naar aanleiding van een aankoop lager dan het bedrag van 60 € BTW incl.(met uitzondering van leveringskosten en geschenkverpakking voor aankopen op www.petit-bateau.be ).

De toetreding tot niveau 1 zal de Aangeslotene toelaten om via e-mail en/of sms, informatie en commerciële aanbiedingen te ontvangen die zijn voorbehouden aan klanten aangesloten bij het programma « Petit Bateau en ik ».

NIVEAU 2 van het programma « Petit Bateau en ik »

De Aangeslotene treedt toe tot het niveau 2 van het programma « Petit Bateau en ik » :

- Indien zijn toetreding gerealiseerd wordt naar aanleiding van een aankoop ter waarde van een bedrag van 60 € BTW incl. of hoger (met uitzondering van leveringskosten en geschenkverpakking voor aankopen op www.petit-bateau.be ).

OF

- Indien de Aangeslotene een tweede aankoop verricht (in de deelnemende boetieks of via internet) binnen de 12 maanden volgend op de aankoop die hem toetreding tot niveau 1 heeft verleend.

Deze tweede aankoop kan in de Benelux gebeuren of in een ander land waar het programma «Petit Bateau en ik » van toepassing is.

De toetreding tot niveau 2 zal de Aangeslotene toelaten om (per post, per email en/of via sms) informatie over het merk Petit Bateau te ontvangen, alsook commerciële aanbiedingen voorbehouden aan klanten aangesloten bij het programma en specifieke aanbiedingen exclusief voorbehouden aan Aangeslotenen van niveau 2.

Vanaf de datum van toetreding van de Aangeslotene tot Niveau 2 (hetzij onmiddellijk bij zijn inschrijving, hetzij bij zijn tweede aankoop binnen de 12 maanden na inschrijving cf. voorwaarden hierboven vermeld), zal de Aangeslotene eveneens recht hebben op gespaarde punten bij iedere aankoop.

De punten worden opgeslagen bij het betalen aan de kassa in de deelnemende boetieks of op www.petit-bateau.be volgens de hiernavolgende voorwaarden :

- 1 € = 1 punt,

- Geldigheidsduur van elk punt = 12 maanden te rekenen vanaf de dag van de aankoop waarmee het desbetreffende punt werd verworven.

De gespaarde punten laten toe om, binnen de limiet van hun geldigheidsduur, te genieten van kortingen geldig op de volgende aankoop (vanaf de volgende dag), volgens volgend barema :

TRAP KORTING
120 Punten 6 €
220 Punten 12 €
400 Punten 24 €
540 Punten 36 €

In korting niet van toepassing op solden, lopende promoties en schoenen.

Dit barema kan verschillend zijn in andere landen die het programma « Petit Bateau en ik » aanbieden.

De Aangeslotene spaart punten bij aankopen verricht in de Benelux (deelnemende boetieks of www.petit-bateau.be ), maar eveneens bij aankopen in andere landen die het programma «Petit Bateau en ik » aanbieden (deelnemende boetieks of Internetsites Petit Bateau).

Daarentegen kunnen de kortingen enkel worden toegekend in het land waar de Aangeslotene oorspronkelijk is ingeschreven.

Momenteel is het programma « Petit Bateau en ik » enkel beschikbaar in Frankrijk (metropool) en in de BENELUX.


PERSOONSGEGEVENS

Voor klanten woonachtig in België is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking MS Belgique, met maatschappelijke zetel op de Guldenvlieslaan 50 1000 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0479.700.731.

Voor klanten woonachtig in Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking Petit Bateau Nederland, met maatschappelijke zetel op de Van Baerlestraat 1071 AN Amsterdam, Nederland, geregistreerd in de KvK Breda onder het nummer 20106391.

Persoonsgegevens, verzameld als onderdeel van het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik”, worden verwerkt door Petit Bateau, de verwerkingsverantwoordelijke en zijn noodzakelijk:
- voor klantrelatiebeheer doeleinden;
- om aanbiedingen, nieuws of gepersonaliseerde advertenties te verzenden, die zijn aangepast aan de koopgewoonten van het Lid;
- voor de realisatie van statistische analyses;
- om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

De persoonlijke gegevens van het Lid kunnen worden verwerkt door het geautoriseerde personeel van Petit Bateau, evenals (i) haar dienstverleners en verwerkers en (ii) haar partners als het Lid daarmee heeft ingestemd.

Het niet verstrekken van de minimale verplichte persoonlijke gegevens zal ertoe leiden dat de klant niet profiteert van het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik”.

Indien het Lid niet langer aanbiedingen van Petit Bateau, die voortvloeien uit zijn/haar toetreding tot het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” wenst te ontvangen, kan hij/zij een verzoek indienen door zijn/haar lidmaatschapsnummer, naam, voornaam, adres en deelname aan te geven:
- per post: Klantendienst Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique
- per e-mail : Via de rubriek Contact op www.petit-bateau.be
gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten, op hun verzoek, of om ons te conformeren aan andere wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens van het Lid kunnen eventueel worden doorgegeven aan dochterondernemingen, dienstverleners of verwerkers van Petit Bateau die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. In een dergelijk geval zorgen wij ervoor dat de geïmplementeerde verwerkingen een beschermingsniveau van persoonsgegevens respecteren, dat overeenkomt met wat vereist is door de Europese regelgeving.

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016-679 van 27 april 2016 en de nationale implementatiewetten, heeft het Lid verschillende rechten die hij op elk moment kan uitoefenen:

Het Lid heeft recht op toegang, recht op rectificatie en recht op uitwissing van gegevens die hem betreffen, evenals het recht om de overdraagbaarheid van de door hem aan Petit Bateau verstrekte gegevens te vragen.

Het Lid heeft ook het recht om op elk moment en zonder reden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens zoals hierboven gedefinieerd.

Het Lid heeft ook het recht om zich om legitieme redenen te verzetten tegen elke andere verwerking met betrekking tot zijn gegevens, of om de beperking van deze verwerkingen te vragen.

Het Lid heeft het recht richtlijnen vast te stellen over wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt na zijn overlijden.

Het Lid kan zijn rechten uitoefenen door een verzoek te sturen met zijn lidmaatschapsnummer, achternaam, voornaam en adres:
- Per post: Klantendienst Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique
- Per e-mail naar het volgende adres: privacy@be.petitbateau.com

Voor meer informatie: Op onze website de rubriek “Privacy”: www.petit-bateau.be/nl/privacybeleid/

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Petit Bateau behoudt zich het recht voor om te allen tijde de huidige algemene lidmaatschapsvoorwaarden te wijzigen, en met name de schaal voor de optelling van punten en de aard van de loyaliteitsbeloningen. De nieuwste versie is beschikbaar op www.petit-bateau.be

Petit Bateau behoudt zich het recht voor om dit programma op elk moment te beëindigen.


Site : www.petit-bateau.be

Online : 14/02/2019

hr {margin: 40px 0;} .content-asset p, .content-asset td {color:#888; line-height: 2.6rem; margin: 2rem 0; font-size: 1.4rem; font-weight: 500; letter-spacing: 0;} .content-asset table tr td {text-align:center; line-height:1em; border:1px solid #888;"}

ALGEMENE TOETREDINGSVOORWAARDEN TOT HET LOYALITEITSPROGRAMMA “PETIT BATEAU ET MOI/PETIT BATEAU EN IK”

De Huidige toetredingsvoorwaarden voor toetreding specificeren de modaliteiten van het programma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” dat van toepassing is tussen:

De firma MS Belgique N.V.
Guldenvlieslaan 50 – 1000 Brussel, België
Telefoonnummer : +32 2 461 13 13
BTW nummer : BE 0479700731
Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer: 0479700731 hierna genoemd «Petit Bateau»,

De firma PETIT BATEAU Nederland,
Topaasstraat 62 – 4817HW Breda, Nederland
Telefoonnummer : +32 2 461 13 13
BTW nummer : NL 8107 39 628 B01
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer KvKBREDA 20106391 hierna genoemd «Petit Bateau»,

De firma PETIT BATEAU Luxembourg,
121, avenue de la Faïencerie - 1511 Luxembourg, Grootherdogdom Luxemburg
Telefoonnummer : +32 2 461 13 13
BTW nummer : LU 18961949
Ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer B83226 hierna genoemd « Petit Bateau », enerzijds

En elke natuurlijke persoon die wenst deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” en die voldoet aan de algemene registratievoorwaarden zoals hierin gedefinieerd,

Hierna aangeduid als het “Lid”.


ALGEMENE REGISTRATIEVOORWAARDEN

Registratie voor het loyaliteitsprogramma «Petit Bateau et moi / Petit Bateau en ik » is gratis:
- Zonder aankoop: door zich te registreren in de online winkel op www.petit-bateau.be (enkel in België en Nederland);
- Of voor elke aankoop van Petit Bateau-producten in de winkels deelnemende in België, het Groothertogdom Luxemburg of Nederland; en in België en Nederland op de online winkel op www.petit-bateau.be (enkel in België en Nederland).

Om de registratie geldig te maken, moet het Lid van Petit Bateau de volgende verplichte minimuminformatie verstrekken: :
- Naam,
- Voornaam,
- Postcode;
- E-mailadres OF mobiel nummer

Petit Bateau zal, via e-mail en/of SMS en/of per post al naar gelang de aangegeven contactmogelijkheden, informatie sturen over het merk Petit Bateau en commerciële aanbiedingen bestemd voor Leden van het “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” programma.

Het Lid wordt uitgenodigd om, indien hij dat wenst, de volgende gegevens aan Petit Bateau te verstrekken:
- Zijn geboortedatum, zodat Petit Bateau hem een attentie voor zijn verjaardag kan sturen,
- De naam, achternaam, geslacht, leeftijd en/of geboortedatum van zijn kinderen, zodat Petit Bateau gepersonaliseerde aanbiedingen kan sturen en eventueel een attentie voor hun verjaardag kan sturen.

Als de registratie geldig is aangemaakt in een winkel of op https://nl.petit-bateau.be/, ontvangt het Lid een Lidmaatschapsnummer, dat gebruikt zal worden bij elk bericht verzonden door Petit Bateau, op zijn kassabonnetjes tijdens een aankoop in een van de deelnemende winkels en op internetfacturen. Leden kunnen hun Lidmaatschapsnummer ook op verzoek verkrijgen bij elk van de deelnemende winkels door hun naam, voornaam en: hun e-mailadres of mobiele nummer of postadres op te geven.

De Leden krijgen geen fysieke ondersteuning, de toetreding tot het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” is volledig gedematerialiseerd, er wordt geen fysieke kaart aan de Leden verstrekt.

Het Lid verbindt zich ertoe om slechts één Lidmaatschap aan te vragen voor het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” wereldwijd.

CONTACT

Elk Lid heeft toegang tot zijn loyaliteitsaccount op www.petit-bateau.be (in België en Nederland) (door een klantaccount aan te maken met dezelfde gegevens als in de winkel zijn verstrekt en door zijn Lidmaatschapsnummer in te voeren), of in de winkels (in België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland).

Voor alle vragen kan hij ook contact opnemen met de Petit Bateau Klantenservice:

- Per telefoon : (02)/456.93.70 (van maandag tot donderdag van 10u tot 17u, en op vrijdag van 10u tot 15u)

- Per post : Consumentendienst Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique

- Per e-mail : Via de rubriek Contact op www.petit-bateau.be


NIVEAUS

Het programma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” is onderverdeeld in twee niveaus, zoals hieronder gedefinieerd :

NIVEAU 1 van het programma « Petit Bateau en ik »

De Aangeslotene treedt toe tot niveau 1 van het programma « Petit Bateau en ik » indien zijn toetreding gerealiseerd wordt naar aanleiding van een aankoop lager dan het bedrag van 60 € BTW incl.(met uitzondering van leveringskosten en geschenkverpakking voor aankopen op www.petit-bateau.be ).

De toetreding tot niveau 1 zal de Aangeslotene toelaten om via e-mail en/of sms, informatie en commerciële aanbiedingen te ontvangen die zijn voorbehouden aan klanten aangesloten bij het programma « Petit Bateau en ik ».

NIVEAU 2 van het programma « Petit Bateau en ik »

De Aangeslotene treedt toe tot het niveau 2 van het programma « Petit Bateau en ik » :

- Indien zijn toetreding gerealiseerd wordt naar aanleiding van een aankoop ter waarde van een bedrag van 60 € BTW incl. of hoger (met uitzondering van leveringskosten en geschenkverpakking voor aankopen op www.petit-bateau.be ).

OF

- Indien de Aangeslotene een tweede aankoop verricht (in de deelnemende boetieks of via internet) binnen de 12 maanden volgend op de aankoop die hem toetreding tot niveau 1 heeft verleend.

Deze tweede aankoop kan in de Benelux gebeuren of in een ander land waar het programma «Petit Bateau en ik » van toepassing is.

De toetreding tot niveau 2 zal de Aangeslotene toelaten om (per post, per email en/of via sms) informatie over het merk Petit Bateau te ontvangen, alsook commerciële aanbiedingen voorbehouden aan klanten aangesloten bij het programma en specifieke aanbiedingen exclusief voorbehouden aan Aangeslotenen van niveau 2.

Vanaf de datum van toetreding van de Aangeslotene tot Niveau 2 (hetzij onmiddellijk bij zijn inschrijving, hetzij bij zijn tweede aankoop binnen de 12 maanden na inschrijving cf. voorwaarden hierboven vermeld), zal de Aangeslotene eveneens recht hebben op gespaarde punten bij iedere aankoop.

De punten worden opgeslagen bij het betalen aan de kassa in de deelnemende boetieks of op www.petit-bateau.be volgens de hiernavolgende voorwaarden :

- 1 € = 1 punt,

- 1 aankoop = 5 punten (punten worden toegekend à rato van max. 1 aankoop per dag)

- Geldigheidsduur van elk punt = 24 maanden te rekenen vanaf de dag van de aankoop waarmee het desbetreffende punt werd verworven.

De gespaarde punten laten toe om, binnen de limiet van hun geldigheidsduur, te genieten van kortingen geldig op de volgende aankoop (vanaf de volgende dag), volgens volgend barema :

TRAP KORTING
120 Punten 6 €
220 Punten 12 €
400 Punten 24 €
540 Punten 36 €

In korting niet van toepassing op solden, lopende promoties en schoenen.

Dit barema kan verschillend zijn in andere landen die het programma « Petit Bateau en ik » aanbieden.

De Aangeslotene spaart punten bij aankopen verricht in de Benelux (deelnemende boetieks of www.petit-bateau.be ), maar eveneens bij aankopen in andere landen die het programma «Petit Bateau en ik » aanbieden (deelnemende boetieks of Internetsites Petit Bateau).

Daarentegen kunnen de kortingen enkel worden toegekend in het land waar de Aangeslotene oorspronkelijk is ingeschreven.

Momenteel is het programma « Petit Bateau en ik » enkel beschikbaar in Frankrijk (metropool) en in de BENELUX.


PERSOONSGEGEVENS

Voor klanten woonachtig in België is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking MS Belgique, met maatschappelijke zetel op de Guldenvlieslaan 50 1000 Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0479.700.731.

Voor klanten woonachtig in Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking Petit Bateau Nederland, met maatschappelijke zetel op de Van Baerlestraat 1071 AN Amsterdam, Nederland, geregistreerd in de KvK Breda onder het nummer 20106391.

Persoonsgegevens, verzameld als onderdeel van het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik”, worden verwerkt door Petit Bateau, de verwerkingsverantwoordelijke en zijn noodzakelijk:
- voor klantrelatiebeheer doeleinden;
- om aanbiedingen, nieuws of gepersonaliseerde advertenties te verzenden, die zijn aangepast aan de koopgewoonten van het Lid;
- voor de realisatie van statistische analyses;
- om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren.

De persoonlijke gegevens van het Lid kunnen worden verwerkt door het geautoriseerde personeel van Petit Bateau, evenals (i) haar dienstverleners en verwerkers en (ii) haar partners als het Lid daarmee heeft ingestemd.

Het niet verstrekken van de minimale verplichte persoonlijke gegevens zal ertoe leiden dat de klant niet profiteert van het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik”.

Indien het Lid niet langer aanbiedingen van Petit Bateau, die voortvloeien uit zijn/haar toetreding tot het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik” wenst te ontvangen, kan hij/zij een verzoek indienen door zijn/haar lidmaatschapsnummer, naam, voornaam, adres en deelname aan te geven:
- per post: Klantendienst Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique
- per e-mail : Via de rubriek Contact op www.petit-bateau.be
gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten, op hun verzoek, of om ons te conformeren aan andere wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens van het Lid kunnen eventueel worden doorgegeven aan dochterondernemingen, dienstverleners of verwerkers van Petit Bateau die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie. In een dergelijk geval zorgen wij ervoor dat de geïmplementeerde verwerkingen een beschermingsniveau van persoonsgegevens respecteren, dat overeenkomt met wat vereist is door de Europese regelgeving.

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016-679 van 27 april 2016 en de nationale implementatiewetten, heeft het Lid verschillende rechten die hij op elk moment kan uitoefenen:

Het Lid heeft recht op toegang, recht op rectificatie en recht op uitwissing van gegevens die hem betreffen, evenals het recht om de overdraagbaarheid van de door hem aan Petit Bateau verstrekte gegevens te vragen.

Het Lid heeft ook het recht om op elk moment en zonder reden bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens zoals hierboven gedefinieerd.

Het Lid heeft ook het recht om zich om legitieme redenen te verzetten tegen elke andere verwerking met betrekking tot zijn gegevens, of om de beperking van deze verwerkingen te vragen.

Het Lid heeft het recht richtlijnen vast te stellen over wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt na zijn overlijden.

Het Lid kan zijn rechten uitoefenen door een verzoek te sturen met zijn lidmaatschapsnummer, achternaam, voornaam en adres:
- Per post: Klantendienst Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique
- Per e-mail naar het volgende adres: privacy@be.petitbateau.com

Voor meer informatie: Op onze website de rubriek “Privacy”: www.petit-bateau.be/nl/privacybeleid/

WIJZIGING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Petit Bateau behoudt zich het recht voor om te allen tijde de huidige algemene lidmaatschapsvoorwaarden te wijzigen, en met name de schaal voor de optelling van punten en de aard van de loyaliteitsbeloningen. De nieuwste versie is beschikbaar op www.petit-bateau.be

Petit Bateau behoudt zich het recht voor om dit programma op elk moment te beëindigen.


Site : www.petit-bateau.be

Online : 14/02/2019