Algemene gebruiksvoorwaarden

1. PREAMBULE

Petit Bateau stelt een "ledenruimte" op haar site www.petit-bateau.be/nl/ teuwer beschikking. Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn specifiek voor deze ruimte en mogen niet tot doel of tot gevolg hebben dat andere documenten, zoals informatieverklaringen, algemene verkoopvoorwaarden, het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens of het cookiebeleid, worden beperkt of vervangen.

2. DEFINITIES

Voor een beter begrip van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de ledenruimte, leggen we hieronder de volgende definities uit:

- "Gebruiker": iedereen die nog geen account heeft aangemaakt om toegang te krijgen tot de ledenruimte en die op het punt staat om dat wel te doen;

- "Lid": elke persoon die een account heeft aangemaakt om toegang te krijgen tot de ledenruimte;

- "Ledenruimte": individuele ruimte gereserveerd voor Leden en toegankelijk via de website www.petit-bateau.be/nl/ waardoor toegang wordt verleend tot bepaalde gegevens of aanvullende diensten;

- "Diensten ": elke dienst aangeboden aan leden vanaf de ledenruimte zoals het loyaliteitsprogramma, productpersonalisatie...

3. ONDERWERP

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om de gebruiksvoorwaarden van de Ledenruimte te definiëren.

4. DUUR

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden van kracht vanaf hun aanvaarding door de Leden op het moment van de creatie van hun account tot de definitieve sluiting ervan.

5. TEGENSTELBAARHEID

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn tegenstelbaar zodra ze door de Leden worden aanvaard bij hun registratie op de ledenruimte.

Petit Bateau behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen aan te brengen die zij nodig en nuttig acht voor de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden. De versie van deze overeenkomst die ten aanzien de leden van de Ledenruimte kan worden ingeroepen is de versie die toegankelijk is vanaf de website www.petit-bateau.be/nl/.

6. INSCHRIJVING OP DE LEDENRUIMTE

Om een eigen ledenruimte te openen en lid te worden, moet de Gebruiker zich eerst registreren door het online beschikbare document in te vullen op de site www.petit-bateau.be/nl/.

De Gebruiker garandeert de juistheid van de informatie die wordt verstrekt voor de behoeften van zijn registratie in de Ledenruimte.

De registratieprocedure in de Ledenruimte via het online formulier omvat de volgende stappen:

- Stap 1 : de Gebruiker vult een registratieformulier in door de nodige velden in te vullen, waarvan sommige verplicht zijn afhankelijk van de door de gebruiker geselecteerde diensten. De informatie moet juist zijn en moet regelmatig geactualiseerd worden;

- Stap 2 : de Gebruiker erkent en aanvaardt de algemene gebruiksvoorwaarden door het vakje aan te vinken dat voor dit doel is voorzien;

- Stap 3 : zodra het formulier correct is ingevuld, valideert de Gebruiker het formulier en ontvangt hij een bevestiging van de inschrijving op het opgegeven e-mailadres.

7. TOEGANG EN GEBRUIK

Het gebruik van de Ledenruimte is strikt persoonlijk, deze ruimte is intuitu personae, het is enkel voorbehouden aan het Lid en kan in geen geval worden gedeeld met andere Leden of Gebruikers.

Het Lid verbindt zich ertoe om de ledenruimte die voor hem/haar is gereserveerd alleen te gebruiken onder de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn vastgelegd en bovendien:

- om het gebruik van de Ledenruimte niet te gebruiken voor persoonlijke reclame of verkoopdoeleinden;

- de Ledenruimte niet te reproduceren, te downloaden, te representeren of (gedeeltelijk) te wijzigen;

- de goede werking van de Ledenruimte niet te verstoren.

8. LOGINGEGEVENS

Het lid is als enige verantwoordelijk voor het behoud en de vertrouwelijkheid van zijn logingegevens en verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om deze perfecte vertrouwelijkheid te waarborgen.

De logingegevens zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en elk gebruik van deze logingegevens in het verleden wordt verondersteld te zijn gemaakt namens het Lid.

In het geval van het vergeten of compromitteren van zijn wachtwoord kan het lid zijn wachtwoord wijzigen door de procedure te volgen die toegankelijk is vanop de site www.petit-bateau.be/nl/.

Het is ook aanbevolen voor het Lid om zijn wachtwoord regelmatig te wijzigen om de volledige efficiëntie en veiligheid te garanderen.

9. SLUITING VAN DE LEDENRUIMTE

Het Lid kan zijn account op elk moment afsluiten door de voorgestelde procedure op de site www.petit-bateau.be/nl/ te volgen.

Het afsluiten van het account, om welke reden dan ook, betekent het verlies van alle gegevens, informatie en toegang tot de diensten aangeboden in de Ledenruimte.

Petit Bateau behoudt zich het recht om de Ledenruimte te allen tijde af te schermen wanneer het Lid niet voldoet aan deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Petit Bateau heeft ook het recht om alle inhoud te verwijderen die in strijd is met deze voorwaarden en meer in het algemeen met de toepasselijke wetgeving op dit gebied.

10. EIGENDOM

De structuur van de Ledenruimte en de inhoud van Petit Bateau blijven eigendom van de Ledenruimte.

De gegevens en inhoud van de Leden blijven hun eigendom.

11. BEWIJSOVEREENKOMST

Verbindingsgegevens, logboeken en andere technische gegevens worden door de Partijen als bewijskrachtig beschouwd.

12. PERSOONLIJKE GEGEVENS EN COOKIES

Petit Bateau is in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening inzake gegevensbescherming.

Voor meer informatie, kan het Lid verwijzen naar het Gegevensbeschermingsbeleid van Petit Bateau door hier te klikken.

Bij een bezoek aan de site www.petit-bateau.be/nl/ kunnen cookies of inlogcookies worden geïnstalleerd in de terminal van de Gebruiker en het Lid.

Informatie over het gebruik van cookies door de site, het beheer en de verwijdering ervan door de Gebruiker en het Lid worden gedetailleerd beschreven in het "cookiebeleid" op de website van Petit Bateau door hier te klikken.

13. ONGELDIGHEID

Indien een of meer van deze bepalingen ongeldig worden verklaard op grond van een wet, voorschrift of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

14. TOEPASSELIJKE RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

De contractuele relatie tussen MS Belgique en klanten die in België zijn gevestigd zijn onderworpen aan de Belgische wet. Alle betwistingen tussen MS Belgique en klanten die in België zijn gevestigd, vallen onder de bevoegdheid van de (Belgische) rechtbanken van Brussel.

De contractuele relatie tussen Petit Bateau Nederland en Koperklanten die in Nederland zijn gevestigd, zijn onderworpen aan de Nederlandse wet. Alle betwistingen tussen Petit Bateau Nederland Petit Bateau Nederland en klanten die in Nederland zijn gevestigd, vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Amsterdam.