Privacybeleid

1. WAT IS HET DOEL EN DE REIKWIJDTE VAN ONS BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS?

1.1 PETIT BATEAU herinnert u nogmaals aan haar inspanningen om uw vertrouwen te respecteren en de geldende regelgeving in België, het Groothertogdom Luxemburg Nederland en de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens toe te passen, namelijk de Algemene Verordening (EU) nr. 2016/679 inzake Gegevensbescherming (AVG) alsook de nationale implementatiewetgevingen.

Huidig Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens informeert u over de voorwaarden waaronder PETIT BATEAU, in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Dit Beleid vervolledigt de informatie, die u ter kennis wordt gebracht op het tijdstip dat u ons uw gegevens verstrekt door bijvoorbeeld een verzamelformulier in te vullen.

1.2 Dit Beleid is van toepassing op gegevens verkregen in de winkel, per post of per telefoon wanneer u contact opneemt met onze Klantendienst en ook als u onze website of mobiele applicatie gebruikt. Het betreft de regels van toepassing op de persoonsgegevens van al onze klanten en potentiële klanten, ongeacht de manier waarop deze gegevens verkregen zijn.

Dit Beleid is toegankelijk voor iedereen en permanent op www.petit-bateau.be. Wij nodigen u uit om dit aandachtig te lezen en er regelmatig naar te verwijzen.

Dit Beleid voor de Bescherming van Persoonsgegevens is onafhankelijk van enig ander document, dat van toepassing kan zijn in de contractuele relatie tussen PETIT BATEAU en zijn klanten en potentiële klanten, inclusief haar algemene verkoopvoorwaarden of haar cookiebeleid.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS?

Voor klanten woonachtig in België en Luxemburg is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking MS Belgique, met maatschappelijke zetel op de Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0479.700.731.

Voor klanten woonachtig in Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking Petit Bateau Nederland, met maatschappelijke zetel op de Van Baerlestraat 1071 AN Amsterdam, Nederland, geregistreerd in de KvK Breda onder het nummer 20106391.

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?

De gegevens die PETIT BATEAU verzamelt zijn technisch en niet-technisch:

Niet-technische gegevens Gegevens over uw identiteit Burgerlijke staat, achternaam, voornaam, adres, geboortedatum...
Contactgegevens Bezorgings- en factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres...
Commerciële gegevens Klantnummer, aankoopgeschiedenis, informatie over uw klantenaccount en uw loyaliteitsaccount, beoordelingen over onze producten, klantensegment…
Gegevens over uw persoonlijke voorkeuren Wenslijst, marketingvoorkeuren...
Financiële gegevens Informatie met betrekking tot betaalmethoden...
Gegevens met betrekking tot een reactie op een baanaanbieding Gewenste contractduur, beschikbaarheid, salariswensen, cv...
Technische gegevens Identificatiegegevens IP-adres
Verbindingsgegevens Aanmeldingen en wachtwoord
Acceptatievoorwaarden Kliks
Geolocatiegegevens

Deze gegevens zijn afhankelijk van uw interacties met PETIT BATEAU: deelname aan ons loyaliteitsprogramma, het creëren van een account op onze website, online bestelling, inschrijven op de nieuwsbrief, contact met de Klantendienst... en uw gebruik van onze diensten, onze website en onze mobiele app.

Het asteriskteken dat aangeeft of de mededeling van informatie al dan niet verplicht is, wordt op elke verzamelformulier aangegeven.

Het ontbreken van informatie die als verplicht wordt aangegeven, verhindert ons om uw verzoek uit te voeren. Uw bezorgadres is bijvoorbeeld vereist om uw bestelling af te leveren.

4. HOE EN WANNEER VERZAMELEN WE UW GEGEVENS?

De persoonsgegevens, volgens artikel 5 van de AVG, worden/zijn:

- Verzameld voor gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden: beperking van het gebruiksdoel ;

- Adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met het oog op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt: gegevensminimalisatie.

We verzamelen de persoonsgegevens, die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

- op onze website:

• In de rubriek “ik maak een mijn account aan”

• In de rubriek “Nieuwsbrief”

• In de rubriek “Ik neem deel aan het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik”

• In het contactformulier

• Op het moment van uw bestelling, waarbij vooraf een account moet worden aangemaakt, om in het bijzonder de levering te kunnen garanderen,

Of

- in de winkel, wanneer u deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik”;

Of

- in de fabriekswinkel, tijdens uw deelname aan ons loyaliteitsprogramma.

5. WAAROM VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

Voor elke verwerking verzamelen en gebruiken we alleen gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor het gestelde doel.

PETIT BATEAU verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden:

- Registreren en uitvoeren van uw bestellingen;

- De diensten verlenen waarop u bent ingeschreven;

- Uw verzoeken en uw vorderingen verwerken;

- Diensten van na-verkoop verlenen;

- Onbetaalde rekeningen terugvorderen;

- De klantrelatie beheren en verbeteren;

- Verbeteren van uw ervaring tijdens het gebruik van onze website en onze mobiele app

- Beheren van uw deelname aan het loyaliteitsprogramma “Petit Bateau et moi/Petit Bateau en ik”;

- Implementeren van commerciële marktanalyse activiteiten en aanbiedingen voorstellen die op uw behoeften zijn afgestemd;

- Beheren van uw abonnement op de Nieuwsbrief door commerciële elektronische communicatie (e-mails en/of sms) in verband daarmee te verzenden;

- Lokaliseren van de dichtstbijzijnde PETIT BATEAU-winkel;

- Beantwoorden van uw vragen in de context van de chat-online en het contactformulier;

- Realiseren van statistische analyses en klanttevredenheidsonderzoeken

- Kandidaturen verwerken.

Uw gegevens worden ook gebruikt om ons in staat te stellen aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen.

6. OP WELKE JURIDISCHE GRONDSLAGEN?

Volgens artikel 6 van de AVG zijn de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden gebaseerd op de volgende voorwaarden voor rechtmatige verwerking:

- Voor klanten: de precontractuele of contractuele uitvoering;

- Voor potentiële klanten: het gerechtvaardigde belang en waar vereist door de wet, de toestemming;

Voor kandidaten: het gerechtvaardigde belang.

7. VOOR WIE ZIJN UW GEGEVENS BESTEMD?

De ontvangers van de persoonsgegevens zijn, voor de hierboven uiteengezette doeleinden:

Interne ontvangers Geautoriseerd personeel voor:
- Commerciële diensten
- Communicatie
- Marketing
- Informatica
- Personeelsbeleid
Externe ontvangers Geautoriseerd personeel van:
- Dienstverleners
- Verwerkers

De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten, op hun verzoek, of om andere wettelijke verplichtingen na te leven.

8. DE BEWAARTERMIJN

De bewaartermijn van de persoonsgegevens hangt af van het doel waarvoor ze worden gebruikt.

DOEL BEWAARTERMIJN
Prospectie van een klant: 3 jaar na de laatste interactie met het merk: te rekenen vanaf een aankoop, de wijziging van zijn persoonsgegevens, zijn laatste winkelwagentje zelfs zonder laatste bevestiging, de klik op een link in een e-mail verzonden door PETIT BATEAU.
Prospectie van een niet-klant: 3 jaar na de laatste interactie met het merk: te rekenen vanaf een aankoop, de wijziging van zijn persoonsgegevens, zijn laatste winkelwagentje zelfs zonder laatste bevestiging, de klik op een link in een e-mail verzonden door PETIT BATEAU.
Kandidaturen verwerken (cv enz.): - Bewaren van het cv gedurende 2 jaar na het laatste contact met de kandidaat.

Deze kunnen ook worden bewaard of gearchiveerd, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van kracht zijn (bijvoorbeeld facturen: 10 jaar).

9. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

U heeft het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om de overdraagbaarheid van de gegevens die u aan PETIT BATEAU hebt verstrekt, te vragen.

U heeft ook het recht om te allen tijde en zonder reden bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens zoals hierboven gedefinieerd.

U heeft ook het recht om u om gerechtvaardigde redenen te verzetten tegen elke andere verwerking met betrekking tot uw gegevens, of om de beperking van deze verwerkingen te vragen.

U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek te sturen met uw achternaam, voornaam en adres:

- Per post: Klantendienst Petit Bateau, Avenue de la Toison d’Or 50, 1000 Bruxelles, Belgique

Of

- Per e-mail naar het volgende adres: privacy@be.petitbateau.com.

10. ZAL U COMMERCIËLE AANBIEDINGEN ONTVANGEN?

In overeenstemming met uw gemaakte keuzes kunnen we uw contactgegevens gebruiken om u commerciële verzoeken te sturen, voornamelijk per post, e-mail of sms:

Aanbiedingen per post:

We kunnen u per post aanbiedingen voor onze producten en services toesturen. U kunt ook aanbiedingen van partnerbedrijven per post ontvangen.

Als u dit niet wenst, kunt u ons dit laten weten door contact op te nemen met onze Klantendienst.

Aanbiedingen per e-mail of sms:

U kunt aanbiedingen per e-mail of sms ontvangen voor onze producten en services, evenals aanbiedingen voor producten en services van partnerbedrijven, onder voorbehoud van uw toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Het staat u vrij om te allen tijde bezwaar te maken tegen het ontvangen van deze aanbiedingen.

- Voor onze aanbiedingen per e-mail: door te klikken op de link 'Uitschrijven', die in elke e-mail is opgenomen, of door contact op te nemen met onze Klantendienst.

- Voor onze aanbiedingen per sms: door “STOP SMS” te antwoorden op het nummer dat in elke sms verschijnt of door contact op te nemen met onze Klantendienst.

11. WORDEN UW GEGEVENS BUITEN DE EU VERWERKT?

We kunnen uw gegevens overdragen naar een land buiten de Europese Unie In een dergelijk geval zorgen wij ervoor dat de geïmplementeerde verwerkingen een niveau van bescherming van persoonsgegevens respecteren, dat overeenkomt met wat vereist is door de Europese regelgeving.

12. CONTROLE VAN VERWERKERS

PETIT BATEAU informeert haar klanten en potentiële klanten dat een controle van haar belangrijkste verwerkers is uitgevoerd.

13. HOE ZORGEN WE VOOR DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

PETIT BATEAU neemt alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

14. FUNCTIONARIS VOOR PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING

PETIT BATEAU heeft een Functionaris voor persoonsgegevensbescherming aangesteld die tot taak heeft te waken over de naleving van de toepasselijke voorschriften en de regels die in dit Beleid worden beschreven.

15. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

PETIT BATEAU verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens na te leven.

Als u echter van mening bent dat deze rechten niet zijn gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de een toezichthoudende autoriteit, die tot taak heeft te waken over de naleving van de regelgeving voor de behandeling van persoonsgegevens.

16. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN IN ONS BELEID BETREFFENDE GEGEVENSBESCHERMING?

We verbinden ons ertoe om dit Beleid zo vaak als nodig bij te werken en voor iedereen beschikbaar te stellen op onze website.